Tự Học Chú Đại Bi – Tiếng Phạn 21 lần – Có Chữ – SanskritChú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quan Thế Âm.

Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu xem mục đích, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm khi Ngài ban phát thần chú này.

Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác.

Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện

Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát;

Hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi, chắc chắn Ngài sẽ giúp ta những phương tiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc.

Đối với người quyết chí dấn bước trên con đường tu học, hai công năng quan trọng nhất của Thần chú Đại Bi là tùy tâm tự tại và tốc siêu thượng địa.

Nguồn: https://phim6v.com

Xem thêm bài viết khác: https://phim6v.com/am-nhac/

26 thoughts on “Tự Học Chú Đại Bi – Tiếng Phạn 21 lần – Có Chữ – Sanskrit

 1. Nàm mố,ta cha,da da á
  Nàm mố,ai da cha nà
  Xà cá ra,ê lô,chà nà
  Lu ha rát cha da á
  Ta tá,ta ta dà

  À là há tê
  San da san,pu cà dà

  Nam mô,xa qua,tách,tha tha,thê tê ế
  Ánh la ha,ta tề,sành dá san
  Bu tê tê,nam mố,ai da,ao qua,bu kề tề
  Sua ra da á,pu tí xua oa dà

  Mà hà,xóa quá da
  Ma há,ka lô,ni cà dà
  Ta ni a,ta ohm,ta ra,ta đà
  Tì đì trí đi,chu đu chu đù
  Ít ti que,ít ti,cha ré cha rè
  Bù đà chá đê,bu đá cha đề
  Kut su me,kut su ma,qua
  Que ý,tí ni,ti trit ti,xoa ra ma tá,ma da xoa…wa…

 2. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô quán thế âm bồ-tát

 3. http://tamduyen.blogspot.com/2017/02/om-mani-padme-hum.html

  OM MANI PADME HUM

  'UM LAM-UM XỈ LÂM-UM MANI PADME
  HUM-UM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA, BỘ LÂM" “Thiện nam tử ! Sáu
  chữ Đại Minh Đà La Ni đó là Bản Tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu
  biết Bản Tâm vi diệu ấy, tức biết giải thoát”. Đức Phật nói: “ Nếu có người
  thường thọ trì 06 chữ Đại Minh Đà La Ni thì khi trì tụng có 99 căng già sa số
  Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội, cũng có chúng
  Thiên tử ở 32 cõi Trời cũng đều nhóm hội. Lại có 04 vị Đại Thiên Vương ở 04
  phương làm hộ vệ. Có Ta Nga La Long Vương (Sàgara Nàgaràjà), Vô Nhiệt Não Long
  Vương (Anavatapta Nàgaràja), Đắc Xoa Ca Long Vương (Taksïaka Nàgaràja), Phạ Tô
  Chỉ Long Vương (Vàsuki Nàgaràja). Như vậy, vô số trăm ngàn câu chi na khế đa
  Long

  LỢI ÍCH CỦA NGŨ BỘ CHÚ: Ngũ Bộ Chú nếu
  ai trì tụng được lâu dài thì công đức vô cùng to lớn. Không thể tính đếm, phàm
  có nguyện chi cũng đều thành tựu. Luôn gần gủi chánh pháp, tam bảo, vĩnh viễn
  xa lìa ác đạo, làm bạn lành với các thiện tri thức, bồ tát, chư thiên luôn ủng
  hộ. Chư Phật Gia trì ngày đêm. Công đức, lợi ích không thể nghĩ bàn . ( Bạn có
  thể xem thêm chú thích của Ngũ Bộ Chú Này)

  OM MANI PADME HUM là mật chú tối thắng của các đức
  như lai cũng là của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thần chú là có nhiều ý nghĩ hóa giải
  tam độc , bạch trừ tai chướng , tiêu trừ bệnh tật,hóa giải yêu ma, thêm phần
  công đức….Thần chú này có nhiều ý nghĩa chỉ có phật bồ tát mới có thể diễn
  thuyết hết công đức thù thắng của nó. Khi trì chú lục tự đại minh này sẽ tiêu
  trừ khố ách phiên não, an vui tự tại thâm tâm

 4. Bài này nghe mãi mà ko biết chán khi nghe bài trú này thấy tinh thần phấn chấn cảm giác an vui vô cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *