Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng – Da Nang Fine Arts MuseumNghệ thuật là một lĩnh vực quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân – thiện – mỹ của con người, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng được thành lập vào ngày 29/7/2014, cùng với nhiều thiết chế văn hóa khác, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tạo nên chiều sâu, bản sắc riêng cho thành phố Đà Nẵng. Chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19/12/2016, sau Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng lúc bấy giờ là bảo tàng mỹ thuật thứ ba trên cả nước tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản mỹ thuật của Đà Nẵng và khu vực.

Nguồn: https://phim6v.com

Xem thêm bài viết khác: https://phim6v.com/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *